Kain a Ábel 2. časť

Ábelova obeta za odpustenie hriechu

Ábel vyšiel medzi svoje ovce a pozorne vybral prvorodené jahniatko v bezchybnom stave. Ábel toto jahniatko zabil a obetoval ho Bohu. Nasledoval Božiu cestu – spôsob, ktorý Pán Boh ustanovil. Keď to urobil, dôveroval Bohu, že mu odpustí jeho hriechy. Biblia nám hovorí, že Bohu veril (List Židom 11, 4). Prišiel k Bohu spôsobom, ktorý pripravil Pán Boh.

Otázka pre teba: Akou cestou Pán Boh chce, aby som k Nemu prišiel ty?

Dnes už nemusíme zabíjať zvieratá. Cesta, ktorá vedie k Bohu, je cez Pána Ježiša Krista. V Biblii sa Pán Ježiš nazýva Boží Baránok, pretože Ho Pán
Boh obetoval za naše hriechy. Ježiš Kristus zomrel na kríži a Jeho krv bola preliata na naše odpustenie. Musíš sa rozhodnúť a odvrátiť sa od svojich hriechov. Veriť, že Ježiš sa obetoval za tvoje hriechy a poprosiť Ho o odpustenie. To je jediná cesta
k Bohu.

Čo znamená slovo obeta a obetovať?

Obetovať znamená vzdať sa niečoho vzácneho a dôležitého. Biblia hovorí, že obeťou za hriech má byť dar a zabitie bezchybného zvieraťa, ktoré prinesie dočasné
odpustenie hriechov (Biblia, 3. kniha Mojžišova 17, 11). Tieto obete bolo nutné prinášať, až kým neprišla dokonalá obeť Pána Ježiša. Dnes už obete neprinášame,
lebo Ježiš je našou dokonalou obetou. Zomrel za nás na kríži a Jeho krv bola preliata na odpustenie našich hriechov.
Ak si už prišiel k Bohu skrze obeť Pána Ježiša, ďakuj Mu za to, že za teba zomrel na kríži. Ďakuj Mu, že pripravil pre teba cestu k Bohu a môžeš Mu navždy patriť.
Ábel je spomenutý ako prvý v zozname uvedenom v Biblii ako spravodlivý pred Bohom vďaka viere. (List Židom 11, 4)

Akú obetu priniesol Kain?

Kain sa pozrel na ovocie a zeleninu, ktorú vypestoval. Rozhodol sa, že pre zmenu prinesie Bohu ako obeť niečo zo svojej úrody. Nevšímal si Božie nariadenia, Boží spôsob. Kain bol iný ako Ábel, ktorý Pánu Bohu dôveroval. Kain sa rozhodol ísť svojou vlastnou cestou.

Otázka pre teba: Ako je to s tebou? Dôveruješ Pánu Bohu? Veríš v Neho?

Viera znamená, že nepochybuješ o Bohu a Jeho slovách. Možno
si ako Kain a máš svoje vlastné nápady ako prísť k Bohu a získať odpustenie. Snaha byť dobrý ti nikdy neprinesie ospravedlnenie pred Bohom. K Bohu môžeš prísť len jediným spôsobom. Ver, že to, čo Pán Boh hovorí, je úplná pravda. A
Boh hovorí, že jediný spôsob ako k Nemu môžeš prísť, je cez Pána Ježiša.
Biblia hovorí:

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie
skrze mňa.“

Evanjelium podľa Jána 14, 6

Otázka pre teba: Veríš tomu, že je to pravda? Veríš, že Ježiš je jedinou cestou k Bohu? Veríš, že ti Pán Ježiš odpustí hriechy, keď Mu budeš dôverovať? Jedinou cestou k Bohu je viera v Pána Ježiša. Odovzdáš Mu svoj život? Alebo sa budeš snažiť
dostať sa k Bohu radšej vlastnou cestou tak, ako to urobil Kain?

Ako Pán Boh zareagoval na Kainovu a Ábelovu obeť?

„Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol.“ (Biblia, 1. Mojžišova 4, 4b – 5a)

Pán Boh prijal Ábelovu obeť, pretože si zvolil správnu cestu ako sa dostať k Nemu.
Kain sa však vybral vlastnou cestou. Nerešpektoval Božie nariadenia. Urobil si po svojom a ignoroval Boží spôsob ako sa k Nemu dostať. Ábelovi Pán Boh odpustil. Aj ty môžeš vedieť, že Boh ti odpúšťa, ak k Nemu prichádzaš správnou cestou.

Uver, že obeťou za tvoje hriechy sa stal Pán Ježiš. Ak Mu budeš naplno dôverovať, Boh ťa prijme a budeš v Jeho očiach ospravedlnený.

Keď Kain uvidel, že Boh prijal Ábelovu obeť, ale jeho obeť odmietol, rozzúril
sa. Žiarlil na svojho brata a hneval sa na Boha. Boh sa Kaina opýtal: „Prečo sa hneváš? Ak budeš robiť to, čo je správne, prijmem ťa.“ Boh poznal dôvod Kainovho hnevu, dával mu však príležitosť veci napraviť. Aký láskavý je Pán Boh! Ktorú cestu si Kain vyberie, Božiu alebo svoju vlastnú? Žiaľ, Kain sa neprestal hnevať a naďalej žiarlil. Nepriniesol Bohu správnu obeť. Nedôveroval Bohu.

A potom raz, v jeden deň, keď boli bratia spolu na poli a nikto nebol na blízku, Kain urobil hroznú vec.

Kainov hriech a jeho následky

Kain odmietol ísť Božou cestou a zabil svojho brata Ábela.

Hoci nikto z ľudí Kaina nevidel, Pán Boh bol tam. Opýtal sa Kaina: „Kde je tvoj brat?“
„Neviem, kde je,“ klamal Kain. „Čo ho mám strážiť?“
Potom Boh povedal: „Kain, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a bludárom budeš na zemi.” „Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť,” odpovedal Kain. „Budem tulákom a bludárom na zemi; a kto ma stretne, zabije ma.”
Boh ale znova preukázal Kainovi lásku a dobrotu. Hoci Kain neurobil nič preto, aby si to zaslúžil, dal Boh na Kaina znamenie ochrany, aby mu ľudia neublížili. Slová, ktoré o tom hovoria v Biblii, sú veľmi smutné. „Vtedy odišiel Kain od tváre Hospodina a býval v krajine Nód, východne od Edenu.“ (Biblia, 1. Mojžišova 4, 16)

Aký obrovský smútok priniesol hriech do Kainovho života! Kain ignoroval Božie cesty a zvolil si svoju vlastnú cestu. Odmietol si priznať hriech a prosiť Boha o odpustenie. Doplňujúca informácia: Nie je známe, či mal Kain určitý znak na tele alebo to bol iný druh znamenia.