Hriech vstupuje do sveta 1. časť

Adam a Eva v dokonale krásnom Edene

Keď Pán Boh stvoril Adama a Evu, umiestnil ich do krásnej záhrady Eden.
Ani si nevieš predstaviť, aké nádherné to tam bolo! V záhrade Eden bolo všetko dokonalé.

Pán Boh sa stretával s Adamom a Evou, rozprával sa s nimi, pretože ich stvoril a boli
pre Neho výnimoční. Skutočne ich miloval!

Otázka pre teba: Vieš, že Pán Boh miluje aj teba a stvoril ťa ako výnimočnú osobnosť?

„Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.”

Jeremiáš 31, 3b

Pán Boh ťa miloval už pred tvojím narodením. Pán Boh je úplne iný ako pozemskí králi, ktorí nepoznajú všetkých ľudí vo svojej krajine a ani im veľakrát na nich nezáleží.

Dôležitý Boží príkaz pre Adama a Evu

Pánu Bohu veľmi záležalo na Adamovi a Eve a s láskou sa o nich staral.
Nebol len ich Stvoriteľom, ale aj láskavým a dobrým Kráľom. Pretože chcel
pre ľudí len to najlepšie, dal im dôležité upozornenie a varovanie.

„Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.”

Mojžišova 2, 16 – 17

Adam s Evou sa mohli rozhodnúť, či budú poslúchať Boha, alebo si budú robiť to, čo chcú oni sami. Mohli sa rozhodnúť úplne slobodne. Keby im Pán Boh nedal túto slobodu, boli by len robotmi alebo otrokmi vykonávajúcimi príkazy. Pán Boh chcel, aby Ho milovali z vlastnej vôle, bez donútenia.

Had, použitý Božím nepriateľom, sa prihovára Eve

Medzi zvieratami v záhrade bolo jedno, ktoré sa volalo had. Nebol to taký
had, ako ho poznáme dnes. Tohto hada použil satan (diabol), Boží nepriateľ.
Satan bol kedysi Božím anjelom, ktorý sa však postavil proti Bohu, veľkému
Kráľovi. Chcel mať veci pod kontrolou. Chcel byť číslo jedna. Satan nenávidí
Boha a bojuje proti Nemu. Chce, aby sa proti Nemu postavili aj ostatní.
V Biblii čítame, že satan sa v podobe hada prihovoril Eve.
Pýtal sa jej, či im Boh skutočne dal špeciálne upozornenie a varovanie.
Povedal: „Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?” (Biblia, 1. kniha Mojžišova 3, 1b)
„Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale
o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho
nedotknite, aby ste nezomreli!” (Biblia, 1. kniha Mojžišova 3, 2 – 3)

Satan oklame Evu

Satan klamal Eve: „Nezomriete. Budete ako Boh, budete vedieť, čo je dobré
a čo zlé.” Eva sa mohla rozhodnúť. Mohla si vybrať poslúchať Pána Boha,
svojho Kráľa a Stvoriteľa, Toho, kto ju vytvoril, miloval ju a vedel, čo je
pre ňu najlepšie. Alebo si mohla vybrať neposlušnosť voči Bohu, veľkému
Kráľovi.

Otázka pre teba: Aké najlepšie rozhodnutie mohla Eva urobiť? Prečo to mohlo byť najlepšie rozhodnutie?

Žiaľ, Eva si vybrala zle. Počúvala satana. Pozrela na strom a ovocie na ňom vyzeralo lákavo. Načiahla sa po ňom, odtrhla ho a… zahryzla doň!

Adam a Eva sa rozhodnú ísť proti Bohu

Eva ponúkla ovocím aj Adama. V Biblii čítame, že aj on jedol. Adam a Eva sa rozhodli ísť proti Bohu, veľkému Kráľovi.
Je to, ako keby sa Adam s Evou rozhodli vziať korunu Bohu a ustanoviť za kráľov samých seba. Robili to, čo im vyhovovalo, namiesto toho, aby robili to, čo chcel od nich Pán Boh. Biblia to nazýva hriechom. Všetci zhrešili proti veľkému
Kráľovi.

„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej…”

Rímskym 3, 23

Otázka pre teba: Kto je teda hriešny?

Všetci zhrešili proti veľkému Kráľovi. To znamená aj ja a ty.

Otázka pre teba: Aké sú spôsoby, ktorými robíš zlé veci – hrešíš?

Možno si neposlúchol rodičov alebo tých, ktorí sa o teba starajú. Možno si lakomý a všetko si schovávaš len pre seba. Alebo sa často hneváš na svojho súrodenca. Určite je ešte mnoho ďalších spôsobov, ktorými hrešíš.
Hriech je veľmi vážny, pretože nás oddeľuje od Pána Boha.
Nie je dôležité, ako sa snažíš alebo či si myslíš, že si dobrý, v každom prípade neposlúchaš Boha, veľkého Kráľa. Táto neposlušnosť znamená, že nie si Božím priateľom. Stojíš proti Bohu a nemôžeš byt s Ním – s Tým, ktorý ťa stvoril, miluje ťa
a vie, čo je pre teba najlepšie. Toto všetko sú veľmi smutné správy. Ale Biblia nám opisuje veľkolepý plán Božej záchrany. To je tá najlepšia správa!


Adam s Evou išli svojou vlastnou cestou namiesto toho, aby poslúchali
Boha, veľkého Kráľa. Do sveta vstúpil hriech.