Ježiš nasýti obrovský zástup 2. časť

„Urobme ho kráľom!“

Každý bol z toho, čo sa udialo, v úžase. Ľudia vedeli, že Boh im pošle večného kráľa. Očakávali však, že tento kráľ ich vyslobodí spod nadvlády nenávidených Rimanov a začne kraľovať v Jeruzaleme. „Toto musí byť Boží prorok,“ hovorili si medzi sebou, „urobme ho kráľom!“ Ľudia po niečom túžili a niečo iné potrebovali. Túžili mať kráľa a chceli, aby sa ním stal Ježiš.

Ježiš však vedel, že aj my aj oni potrebujeme iného kráľa. Takého, ktorý nás vyslobodí od hriechu a privedie nás do večného Božieho kráľovstva. Ježiš nechcel,
aby z neho urobili pozemského vladára – kráľa, ktorý ich záchrani pred Rimanmi.
„Preplavte sa na druhú stranu jazera a ja rozpustím ľudí, aby sa vrátili do
svojich domovov,“ povedal Ježiš svojim učeníkom.

Keď ľudia odišli, Ježiš mohol byť osamote s Bohom, svojím Otcom.

„Ja som chlieb života.“

Ľudia sa však nevzdávali. Na druhý deň našli Ježiša a Jeho učeníkov v meste Kafarnaum. Chceli zažiť ďalší zázrak s chlebom. Ježiš však vedel, že to nie je ich najväčšia potreba. Povedal im:

„Ja som chlieb života.“ Ján 6, 48

Samozrejme, nemyslel tým bochník chleba. Chcel im povedať niečo veľmi dôležité. K tomu, aby ste žili, potrebujete chlieb (jedlo). A aby ste mohli žiť večne s Bohom, potrebujete Ježiša.

Bol si stvorený k tomu, aby si poznal Boha a mal s Ním spoločenstvo. Tvoj hriech to však pokazil.

Prečo prišiel Pán Ježiš na svet?

Pán Ježiš prišiel na svet, aby za nás zomrel. Potom vstal z mŕtvych a teraz žije naveky. Tak ako potrebuješ jedlo pre svoje telo, potrebuješ prijať Pána Ježiša do svojho života, aby si mohol spoznať Boha a žiť s Ním. Bez Ježiša sa nestaneš Božím priateľom. Ježiš povedal:

„Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať;…“ Ján 6, 35

Otázka pre teba: Čo znamená prísť k Ježišovi a nikdy potom nehladovať?

Neznamená to, že keď prídeš k Pánovi Ježišovi, nebudeš už nikdy cítiť hlad. Znamená to, že ak Mu dôveruješ, už nikdy ťa neopustí. Nikdy nestratíš večný život.

„Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného
života máš.“

Ľudia boli sklamaní. Tak veľmi chceli vidieť ďalší zázrak. Ježiš však poznal
ich skutočné potreby. Žiaľ väčšina z nich stratila záujem a odišli preč.

Ježiš sa otočil k svojim učeníkom a spýtal sa ich: „Aj vy chcete odísť?“ Peter odpovedal za všetkých a vravel: „Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš.“

Otázka pre teba: Prečo učeníci neopustili Ježiša?

Učeníci pochopili, že len Pán Ježiš môže dať večný život.

Otázky pre teba:

Na koho sa podobáš? Si ako ľudia, ktorí nemali záujem o odpustenie a večný život; nechceli dôverovať Ježišovi, že naplní ich potreby?

Alebo si ako učeníci, ktorí túžili po Ježišovi a dôverovali Mu, že naplní všetky ich potreby?