Narodil sa zasľúbený Spasiteľ 2.časť

Spasiteľ prišiel z neba na zem

Narodilo sa dieťatko! Mária ho zavinula do plienok a opatrne ho položila do jasieľ – kŕmidla pre zvieratá. Viem si predstaviť, akú radosť mala Mária i Jozef, keď na vlastné oči uvideli Božieho Syna. „Imanuel” – Boh s nami – Jeho narodenie predpovedal aj prorok Izaiáš. Boh Syn prišiel z neba na zem medzi nás, ľudí. Boh dodržal svoj sľub a poslal Spasiteľa.

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.”

Evanjelium podľa Jána 3, 16

Otázka pre teba: Prečo poslal svojho Syna na tento svet?

Pán Boh plní svoje sľuby. Poslal na svet svojho Syna, pretože nás miluje. Toto malé dieťa raz vyrastie a zomrie na kríži. Pán Boh Ho potrestá za naše hriechy. Pán Ježiš
prišiel na svet dobrovoľne, z lásky k tebe i ku mne. Ak sa dnes obrátiš k Bohu s prosbou o odpustenie, sľubuje, že ti odpustí tvoje hriechy. Zmaže ich, zahladí a už si na ne viac nespomenie. Urobí to, pretože to sľúbil.

Anjel sa zjaví pastierom

Práve v tých chvíľach sa na poliach za Betlehemom dialo niečo nezvyčajné. Pastieri sedeli ako obvykle pri svojich stádach a podriemkavali pri ohníku. Zrazu sa na nebi objavila žiara. Bol to anjel! Pastieri sa preľakli. Ešte nikdy nevideli anjela.

„Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.”

Evanjelium podľa Lukáša 2, 10 – 12

Nádherná správa! K anjelovi sa pridali zástupy ďalších a veľkolepo chválili
Boha:

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!”

Evanjelium podľa Lukáša 2, 14

Pastieri pochopili, že sa deje niečo výnimočné a chceli o tom povedať každému. Boh splnil svoj sľub. Poslal svojho Syna svetu za Spasiteľa. Potom obloha opäť stmavla. Pastieri možno prekvapene hľadeli jeden na druhého. Okamžite sa však rozhodli opustiť svoje stáda a ponáhľali sa do Betlehema, aby našli spomínané dieťa.

Pastieri sa stretnú so Spasiteľom sveta

Tu je to! Pastieri potichu vošli dnu. Našli Máriu, Jozefa a dieťatko. Bolo to presne tak, ako anjel povedal. Obyčajní pastieri patrili medzi prvých ľudí, ktorí sa stretli so Spasiteľom sveta.

Potom išli a radostne hovorili každému, koho stretli, o tom, čo sa stalo.
Boli nadšení! Biblia hovorí, že všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im
pastieri hovorili (Lukáš 2, 18).

Ježiš – Bohom zasľúbený Spasiteľ – prišiel na svet!

Pastieri sa potom vrátili k svojim ovečkám. Naďalej však chválili Boha za to,
že splnil svoj sľub. Na túto noc určite do konca života nezabudli.

Pán Boh plní svoje sľuby.