Ježiš poslúcha svojho nebeského Otca 1. časť

Ježišovo detstvo

V Biblii čítame, že Ježiš vyrastal podobne ako ty.

„Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti, a milosť Božia spočívala na Ňom.”

Evanjelium podľa Lukáša 2, 40

Ježiš vyrastal v židovskej rodine v Nazarete a dodržiaval zvyky, ktoré zachovávali aj iní židovskí chlapci. Je pravdepodobné, že Ježiša zo začiatku učili doma Jeho rodičia. V tých časoch ešte nebola napísaná celá Biblia, ako ju poznáme dnes. Ježiš poznával dejiny židovského národa zo Starej zmluvy, a preto musel ovládať hebrejčinu. Keď mal Ježiš šesť alebo sedem rokov, začal chodiť s ostatnými chlapcami do synagógy, kde sa ďalej učil.

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa židovskí chlapci vzdelávali, bolo remeslo. A tak sa Ježiš učil tesárskemu remeslu od Jozefa.

Ježiš mal štyroch mladších bratov: Jakuba, Jozefa, Šimona a Júdu – a tiež niekoľko sestier.

V detstve a počas dospievania Ježiš prežíval podobné veci ako každé dieťa. Bola tu však jedna vec, ktorá Ho odlišovala od všetkých ľudí. Nie, nevyzeral inak ako ostatní.
Ježiš je Boží Syn. Je dokonalý, nikdy nezhrešil.

Cesta do Jeruzalema

Z Biblie sa toho veľa nedozvedáme o Ježišovom detstve, ale v Lukášovi 2, 42 je zaznamenaný presný Ježišov vek.

„Keď mal dvanásť rokov a oni šli do Jeruzalema podľa obyčaje tej slávnosti (vzali Ho so sebou).”

Evanjelium podľa Lukáša 2, 42

Každý rok sa rodina a priatelia spoločne vybrali z Nazareta do Jeruzalema.
Ľudia prichádzali zo všetkých kútov krajiny, aby spolu oslavovali Paschu.

Židia si počas tohto sviatku pripomínali, ako ich Pán Boh vyslobodil z egyptského otroctva. Každoročne prichádzali do chrámu, aby vzdali Bohu chválu a vďaku. Večer zasadli k sviatočnému stolu a pochutnávali si na pečenom baránkovi. Podobne večerali Izraeliti aj v tú noc, keď ich Pán Boh vyviedol z Egypta.

Sviatok Paschy

Ježiš a Jeho rodina zostala v Jeruzaleme celý týždeň počas sviatku Paschy.
Ježiš určite premýšľal nad mnohými vecami. Pozoroval, čo sa dialo v chráme a možno mal v hlave veľa otázok. Všimol si múdrych učiteľov zákona a chcel počúvať, o čom sa zhovárajú. Začal im klásť otázky. A učitelia žasli nad tým, čo všetko vedel.
Pomaly sa rodina začala zberať domov.

Zrazu Mária zistila, že Ježiš sa stratil. Myslela si, že kráča s príbuznými, ale ani tí
o Ňom nič nevedeli. Jozef a Mária Ho začali hľadať. Kde len mohol byť?