Ježiš je Spasiteľ bez hriechu 2.časť

Satan pokúša Ježiša

Satan povedal Ježišovi: „Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!“ (Biblia, Matúš 4, 3) Tie kamene možno svojím vzhľadom pripomínali chutné žemle či chlebíky. Samozrejme, Ježiš mal moc ktorýkoľvek z nich premeniť na chlieb. Určite bol veľmi hladný a ocitol sa v pokušení urobiť niečo také.

Satanove reči v sebe ukrývali aj nevyslovené slová: „Tvoj Otec sa o teba v skutočnosti nestará. To nie je od Neho pekné, že ťa nechá takého hladného. Nepotrebuješ Jeho pomoc, môžeš sa o seba postarať sám!“ Ježiš vedel, že nemá počúvať diabla. Poslúchal len to, čo Mu povedal Jeho Otec. Dôveroval Bohu, lebo si bol istý Jeho láskou. Ježiš teda nepočúval satanove klamstvá. Chlieb by Ho síce zasýtil, ale pre Ježiša bolo dôležitejšie poslúchať Otca. Takže diablovi odpovedal:

„Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“

Evanjelium podľa Matúša 4, 4

Ježiš citoval verš zo Starej zmluvy. Diablovi dal jasne najavo, že najdôležitejšie
je počúvať Božie slovo. Ježiš nepočúval diabla. Keď bol pokúšaný, zostal poslušný Bohu.

Satanova snaha opäť dostať Ježiša do hriechu

Satan sa však len tak ľahko nevzdáva! Ďalej sa snažil dostať Ježiša do hriechu. Vyviedol Ho na najvyššie miesto chrámu a vyzval Ho, aby zoskočil. Aj diabol pozná Bibliu a citoval Ježišovi jeden verš: „Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň.” (Matúš 4, 6) Diabol však necitoval Božie slovo úplne správne. Keď jeho slová porovnáš so Žalmom 91, 11 – 12 uvidíš, že časť verša vynechal.

„Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o kameň.”

Žalm 91, 11 – 12

Diabol chcel, aby Ježiš Boha vyskúšal. Naozaj pošle anjelov, ak by Ježiš skočil? „Skús len, aký mocný je Boh? Určite ťa ochráni.“ Možno sa Ježiš naklonil a pozrel sa dolu z chrámu. Pravdepodobne sa naokolo hemžilo množstvo ľudí. Ak by skočil a pristál by na zemi bez zranenia, bol by to pre zástupy dôkaz, že Ho chráni Božia moc. Bolo to pokušenie, ale nebola to Božia cesta. A tak znova Ježiš použil Božie slovo:

„Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!“

Evanjelium podľa Matúša 4, 7 a 5. Mojžišova 6, 16

Pán Ježiš opäť nezhrešil!

Tretie pokúšanie Pána Ježiša

Ale diabol to skúšal ďalej. Tentoraz vzal Ježiša na vysokánsky vrch a ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta. Povedal: „Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.“ (Matúš 4, 9) To by bol hriech, keby Ježiš uctieval diabla namiesto Boha. Ježiš bol znova v pokušení: moc alebo poslušnosť Bohu?

Otázka pre teba: Čo myslíš, čo Ježiš urobil?

Ježiš urobil to isté, čo aj predtým – citoval Božie slovo.

„Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!“

Evanjelium podľa Matúša 4, 10

Potom diabol Ježiša opustil. Prišli anjeli, aby Ježišovi posluhovali. Určite Mu priniesli jedlo (a viac než len chlieb) a povzbudzovali Ho. Nemusel skákať z chrámu, aby k sebe privolal anjelov. Bolo dôležité len to, aby poslúchal svojho nebeského Otca a Boh sa o Neho postaral.

Ježišovo víťazstvo

Diabol sa z toho nepoučil. No on je natoľko pyšný, že je stále presvedčený o svojom víťazstve. Približne o tri roky neskôr, keď jeden z Ježišových učeníkov podľahol pokušeniu a zradil Ježiša, musel si diabol myslieť, že vyhral. Keď Ježiš zomrel na kríži,
diabol si myslel, že zvíťazil. To však nebola pravda! Satan nezvíťazil, pretože po troch dňoch Boh vzkriesil svojho Syna z mŕtvych. Pán Ježiš, Záchranca, Spasiteľ porazil hriech a diabla tým, že vstal z mŕtvych. Satan prehral!

Jedného dňa bude satan definitívne porazený. Stihne ho trest na mieste, ktoré voláme peklo. Pán Boh tvorí nové nebo a novú zem. Každý, kto uverí v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, bude s Ním na tomto dokonalom mieste. Tam už nebude žiaden hriech ani pokušenie. A na to sa môžeme naozaj tešiť!

Otázka pre teba: Tešíš sa na ten deň? Máš istotu, že budeš žiť s Pánom Bohom
navždy v nebi?