Ježiš je zasľúbený Spasiteľ 2. časť

Ján ľuďom rozpráva o zasľúbenom Spasiteľovi a o pokání

Boh chcel použiť Jána, aby pripravil ľudí na Ježišov príchod. V určenom čase Ján začal ľuďom rozprávať o zasľúbenom Spasiteľovi. Vyzýval ich, aby činili pokánie. Ján im pripomínal, že sú hriešnici a že sa majú odvrátiť od svojich hriešnych ciest k Bohu a prosiť o odpustenie. Činiť pokánie znamená zmenu srdca a mysle. Keď sa pokoríš pred Bohom, prestaneš robiť veci podľa seba, ale snažíš sa žiť tak, ako to chce Pán Boh. Boh je dobrý a Jeho cesta je dobrá cesta.

Za Jánom prichádzalo mnoho ľudí. Niektorí si uvedomovali, že sú hriešni a činili pokánie. Uverili v zasľúbeného Spasiteľa. Na dôkaz tejto zmeny ich Ján pokrstil v rieke Jordán. Krst bol výnimočný spôsob, ako ľudia navonok ukázali, že chcú skončiť so starým spôsobom života, pretože uverili v Boha a chcú Ho nasledovať.
Avšak, nie každý veril Jánovej zvesti. Niektorí si mysleli, že Ján je tým zasľúbeným Spasiteľom. Ján im však vysvetľoval, že on Ním nie je. Počúvajte, čo Ján povedal:

„Ide za mnou mocnejší ako ja; nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi.“

Evanjelium podľa Marka 1, 7

Ježiš prichádza za Jánom

Nasledujúci deň Ján zbadal prichádzajúceho Ježiša!

Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“

Evanjelium podľa Jána 1, 29

Pre Jána to musela byť jedinečná chvíľa! Stál zoči-voči zasľúbenému Spasiteľovi. Ján
túžil po tom, aby si každý uvedomil, kto je skutočným Spasiteľom. Bol to Pán Ježiš, Boží Syn. Ľudia mnoho rokov čakali na príchod Spasiteľa a teraz bol tu.

Ježiš podišiel k Jánovi a požiadal ho, aby Ho pokrstil. Pre Jána to bol šok: „Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichádzaš ku mne?” (Matúš 3, 14)

Ján krstí Ježiša

„Nechaj to teraz,“ odpovedal Ježiš. Ján mal výsadu pokrstiť Božieho Syna.
Pán Ježiš nepotreboval krst, lebo nikdy neurobil žiadny hriech. On bol a je dokonalý. Pán Boh to však tak chcel, preto to Pán Ježiš urobil. Keď Ježiš vyšiel z vody, otvorilo sa nebo a zostúpil naňho Svätý Duch v podobe holubice. Vzápätí zaznel z neba hlas:

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“

Evanjelium podľa Matúša 3, 17

Ján bol výnimočný človek, „jediný svojho druhu” a mal výnimočné poslanie. Boh si ho použil na to, aby ľuďom poukázal na Pána Ježiša, zasľúbeného Spasiteľa.

Otázka pre teba: Vidia ľudia v tvojom živote Pána Ježiša? Ukazuješ na Neho svojimi slovami aj skutkami? Je Pán Ježiš tvojím Spasiteľom? Prosil si už o odpustenie
hriechov a obrátil si sa k Bohu?

Ak si to ešte neurobil, môžeš to spraviť dnes.