Kráľ Ježiš a Jeho kráľovstvo

Boží sľub

Na počiatku Boh stvoril nádherné miesto pre ľudí. Iste si pamätáš, že prvými ľuďmi na zemi boli Adam a Eva.

Na tomto mieste, v rajskej záhrade, žili ľudia v absolútnom šťastí a tešili sa z Božej prítomnosti. Môžeme povedať, že boli súčasťou Božieho kráľovstva. Boh bol ich Stvoriteľ, ich Kráľ a Priateľ.

 Pod Jeho vládou žili ľudia spokojne a bez problémov. Boží nepriateľ satan však ľudí oklamal a oni sa rozhodli neposlúchať Boha a ísť si svojou vlastnou cestou. Ich jedinečný vzťah s Bohom bol zničený. Museli odísť od Boha a opustiť Jeho kráľovstvo. Boh ich však neprestal mať rád a sľúbil, že jedného dňa dá všetko do poriadku. Zasľúbil, že pošle mocného Kráľa, ktorý porazí satana a bude naveky panovať v Božom kráľovstve. Tam sa ľudia budú môcť opäť tešiť z Božej prítomnosti.

Prešli stovky, ba tisíce rokov a ľuďom sa zdalo, že sa už nič mimoriadne nestane. Avšak Boh stále pracoval na splnení svojich sľubov. V správnom čase prišiel na svet Boží Syn, Pán Ježiš.

Prichádza Kráľ

Ježiš sa narodil v Betleheme a vyrastal v Nazarete. Ale takmer nikto nevedel, že je Božím Synom. Ľudia hovorievali: „Z Nazareta nemôže prísť nič dobré. Nikto dôležitý odtiaľ nikdy nepochádzal!” (podľa Ján 1, 46) Čoskoro však mali zažiť veľké prekvapenie.

Keď mal Ježiš 30 rokov, začal chodiť po dedinách a mestečkách a vyučoval ľudí. Hovoril prekvapivé veci: “…priblížilo sa kráľovstvo Božie.” Povedal aj: „Nastal Boží čas. Kráľ je už tu!”

Ale kde bolo to kráľovstvo? Kto bol tým kráľom? Bol ním sám Ježiš! Ježiš Kristus je večný Kráľ a Jeho kráľovstvo bude trvať naveky. Na svete nikdy nežil taký kráľ ako Ježiš. Aj ten najväčší z ľudských kráľov zomrel a ich panovanie skončilo v momente ich smrti.

Otázka pre teba: Prečo sa Ježiš líši od pozemských kráľov?

Ježiš je Boží Syn a žije naveky. Ježiš sa snažil, aby ľudia porozumeli Jeho večnému kráľovstvu. Používal na to obyčajné, každodenné veci, a tak pomáhal ľuďom pochopiť Božie pravdy.

Čomu sa podobá Božie kráľovstvo?

Jedného dňa Ježiš rozprával k veľkému zástupu ľudí. Zrazu sa ich opýtal: „Čomu je podobné Božie kráľovstvo?“ (Lukáš 13, 18) Všetci pozorne počúvali. Zvedavo hľadeli na Ježiša a čakali, čo povie. Ježišova odpoveď bola zaujímavá. Spomenul v nej semienka horčice.

Ľudia museli byť veľmi prekvapení, keď Ježiš vyhlásil: „Nebeské kráľovstvo“ – alebo inak povedané Božie kráľovstvo –„je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli; je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky iné rastliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch.“ (Biblia, Matúš 13, 31 – 32)

Otázky pre teba:

  • Na aké semienko sa podobá Božie kráľovstvo?
  • Čo vyrastie z horčičného semienka?
  • Čo hniezdi v konároch tohto stromu?

Ježiš chce, aby si porozumel, že Jeho kráľovstvo začalo v malom. On, Kráľ, sa narodil v maštali. Vyrastal na úplne obyčajnom mieste. Bol chudobný a jeho nasledovníci neboli bohatí a slávni. Začiatky boli nenápadné, ale Ježišovo kráľovstvo stále rastie a rastie. Keď ľudia prijímajú Ježiša ako vládcu svojich životov, Božie kráľovstvo sa rozrastá. V každej krajine sveta v súčasnosti žijú ľudia, ktorých Kráľom je Ježiš. Odvtedy, čo Ježiš prišiel na našu zem, Ho prijali milióny ľudí ako svojho Spasiteľa a Kráľa. A deje sa to stále ďalej – každý deň! Ježiš je večný Kráľ.

Nie každý tam patrí

Náboženskí vodcovia Ježiša pozorne sledovali a počúvali. Väčšina z nich však nedokázala prijať to, čo Ježiš hovoril. Mali svoje vlastné názory. Podľa nich mal Boží kráľ vyzerať rovnako ako pozemskí králi. Mal sídliť v Jeruzaleme a vyhnať nenávidených Rimanov, ktorí ovládali ich krajinu. Verili, že budú súčasťou Božieho kráľovstva. Mali pocit, že urobili veľa dobrého, takže majú právo patriť do Božieho kráľovstva. Hodiny sa modlili, dávali peniaze chudobným – a dávali si pozor, aby ich ľudia pri tom videli. Dodržiavali stovky prísnych pravidiel.

Otázka pre teba: Ak nesúhlasili s Ježišom a s tým, čo hovoril, mali právo patriť do Božieho kráľovstva?

 Nie, títo ľudia nemohli byť súčasťou Božieho kráľovstva. Tam sa dostanú len tí, čo počúvajú Pána Ježiša a žijú podľa Jeho slov.

Príbeh o poklade

Nasledovníci Pána Ježiša, Jeho učeníci boli nadšení z toho, že Ježiš je Kráľ. Aj oni si mysleli, že bude kraľovať v Jeruzaleme a že vyženie rímskych vojakov z ich krajiny. Dúfali, že zaujmú dôležité miesta v Jeho kráľovstve. Nedokázali pochopiť, že Ježišovo kráľovstvo je iné.

Jedného dňa im rozprával tento príbeh. Istý človek pracoval na poli. Možno ho okopával. Zrazu zbadal niečo pod zemou. Keď sa mu to podarilo vykopať, zistil, že je to stará truhlica. S námahou ju otvoril, nazrel dovnútra a zalapal po dychu. Vo vnútri bol poklad – zlato a drahokamy. Rýchlo truhlicu zakopal, prikryl hlinou a ponáhľal sa domov. Okamžite popredával celý svoj majetok. Za získané peniaze kúpil pole, na ktorom našiel truhlicu. Teraz už poklad patril jemu. Vlastniť tento poklad bolo pre neho dôležitejšie než čokoľvek iné.

Ježiš chcel, aby Jeho učeníci pochopili, že nie je nič dôležitejšie ako urobiť Ježiša Pánom nad svojím životom.

Otázky pre teba:

  • Je veľa vecí, o ktoré sa v živote usiluješ?
  • Čo je najdôležitejšie?

Ak je Ježiš tvojím Pánom a Spasiteľom, podobáš sa na človeka, ktorý našiel poklad, lebo si objavil to najcennejšie na svete. Patriť do Božieho kráľovstva je viac ako byť milionárom alebo svetoznámym futbalistom či filmovou hviezdou.

Pán Ježiš pripodobnil Božie kráľovstvo k sieti, do ktorej rybár chytil rôzne druhy rýb. Keď sieť vytiahol, roztriedil ryby. Niektoré si ponechal a niektoré vyhodil.

Ako patriť do Jeho kráľovstva?

Keď Ježiš povedal: „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie,“ vysvetlil ľuďom, čo majú robiť: „… pokánie čiňte a verte v evanjelium!” (Marek 1, 15)

Máme „činiť pokánie“. To znamená ľutovať svoje hriechy a odvrátiť sa od nich. „Veriť v evanjelium“ znamená veriť, že Ježiš je večný Kráľ a poprosiť Ho, aby panoval nad tvojím životom. On, Kráľ, zomrel na kríži, aby odstránil tvoj hriech a priviedol ťa do svojho kráľovstva. Vstal z mŕtvych a žije naveky. Preto je mocným kráľom, ktorého kraľovanie nikdy neskončí.

Otázka pre teba: Chceš patriť do Jeho kráľovstva?

Ak áno, povedz Mu napríklad toto: „Drahý Pane Ježišu, viem, že si Kráľ. Je mi ľúto, že som robil zlé veci. Ďakujem, že si za mňa zomrel a chcem, aby si panoval v mojom živote a bol mojim Kráľom.“