Ježiš, Boží Syn 2. časť

Hlas s dôležitou správou

V nemom úžase, neuvedomujúc si, čo hovorí, Peter pozrel na Ježiša:
„Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi.“ (Evanjelium podľa Matúš 17, 4) Peter musel byť užasnutý z celej situácie a chcel tam zostať. Nechcel, aby to skončilo. Skôr však ako dohovoril, stala sa ďalšia nezabudnuteľná vec.
Učeníkov zahalil tieň a nad hlavami sa im vzniesol jasný oblak. Zrazu začuli hlas s veľmi dôležitou správou.

„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.“

Evanjelium podľa Matúša 17, 5b


Peter, Jakub a Ján práve počuli Boží hlas. Boh prehovoril priamo k nim.

Otázka pre teba: Ako sa asi učeníci cítili, keď k nim prehovoril samotný Pán Boh?

Trasúc sa, padli na zem. Učeníci už nemohli dostať jasnejšiu správu.

Boh Otec prehlásil, že Ježiš je Boží Syn.

Peter, Jakub a Ján poznali Ježiša už dva roky a strávili spolu mnoho času. Zhovárali sa, modlili sa, cestovali a jedli spolu. Teraz však videli Ježiša takého, aký skutočne je. Nielenže mohli vidieť Jeho úžasnú slávu, ale dokonca počuli Boží hlas, ako im zreteľne hovorí, že Ježiš je slávny a všemocný Boží Syn.

Vstaňte a nebojte sa!

Peter, Jakub a Ján sa preľakli a padli tvárou k zemi. Ako tak ležali na zemi,
Ježiš k nim pristúpil, jemne sa ich dotkol a povedal: „Vstaňte a nebojte sa!“
(Evanjelium podľa Matúša 17, 7)
Pomaly otvorili oči. Všetko zmizlo. Znova tu boli sami len s Ježišom. Peter, Jakub a Ján boli práve svedkami neobyčajnej udalosti. Ježiš bol taký ako oni a zároveň bol iný. Áno, býval unavený, smädný a hladný ako oni. Mohol kráčať, hovoriť či bežať ako oni. Ale bol iný. Bol výnimočný. Bol to Boží Syn.

Otázka pre teba: Pretože Ježiš je Boží Syn, Boh im povedal, že majú niečo robiť.
Čo to bolo?
Aký dôležitý pokyn im Boh dal?

„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.“ (Evanjelium podľa Matúša 17, 5b)
Mali Ježiša počúvať a poslúchať. Boh im nepovedal, aby poslúchali najskôr Mojžiša alebo Eliáša. Boh dal veľmi jasne najavo, že Ježiš je Jeho Syn a On je najdôležitejší.

Dôležitá otázka aj pre teba

Krok za krokom schádzali učeníci spolu s Ježišom dolu z kopca. Peter, Jakub a Ján boli pravdepodobne stále v šoku z toho, čo sa práve udialo. Bez slova nasledovali Ježiša. Zažili na vlastnej koži, že Ježiš nie je len obyčajný človek, ale že je pravý Boh, Boží Syn.
Dôležitá otázka pre teba: Veríš v Pána Ježiša? Veríš, že je Boží Syn? Možno si myslíš, že bol len obyčajným človekom alebo významným učiteľom?
Alebo je pre teba len postavou z knihy?

Boh hovorí, že Ježiš je Jeho jediný Syn. Je plný slávy a moci a je dôležitý. Boh hovorí, že Ho máš počúvať. Čo ti dnes Ježiš hovorí?

„Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“

Evanjelium podľa Jána 14, 6

Najlepšie rozhodnutie v živote

Otázka pre teba: Koľko ciest vedie k Bohu? Kto je tou jedinou cestou?

Ježiš nám hovorí, že On je jedinou cestou k Bohu. Ak chceš byť súčasťou Božej rodiny, ver v Pána Ježiša, Božieho Syna. Uver, že zomrel aj za teba a vstal z mŕtvych.
Ísť za Pánom Ježišom je to najlepšie rozhodnutie v živote.
Znamená to poslušnosť Pánovi Ježišovi, keď Ho dáš na prvé miesto a budeš Ho stále počúvať a poslúchať. Už dnes sa môžeš rozhodnúť nasledovať Ježiša, Božieho Syna.

Pravdepodobne Peter, Jakub a Ján mali chuť rozbehnúť sa a každému vyrozprávať, čo práve zažili. Ježiš im však povedal niečo zvláštne. Povedal im, aby to nehovorili nikomu, až kým nevstane z mŕtvych. Tento deň teda nebol len obyčajným dňom pre našu trojicu mužov. Bol to deň, na ktorý nikdy nezabudli. Počuli z neba Boží hlas a videli Ježiša, Božieho Syna v Jeho sláve a moci.